PLEVEN PHILHARMONIC


BULGARIAN TRANSLATION IS BELOW
 
 

The numerous attempts of the citizens of Pleven in the orchestral case are crowned with success in 1953, when the distinguished Bulgarian conductor Sasha Popov creates the State symphony orchestra in Pleven.  The first concert is in 6th of September with the solo performer Pancho Vladigerov. The staff quickly managed to establish itself as a leading musical institute in the city under the leadership of Nicola Kazasov, Stefan Vachev, Dragomir Nenov, Aleksander Vladigerov, Ivan Bakalov, Emil Yanev, Vladi Atanassov, Dimitar Karagyozov, Kamen Goleminov, Dimitar Manolov, Georgi Notev, Yordan Daffov, Tzanko Delibozov and others. The development professionally, and the expansion of the repertoire is especially tangibly in the period of 1973-1990, when Principal Conductor of the philharmonic is Georgi Notev. Pleven becomes an attractive center for many Bulgarian compositors as Pancho Vladigerov, Marin Goleminov, Vesselin Stoyanov, Aleksander Raichev, who participate in author concerts or being guests of the performance of their music. The high professional level of the Pleven philharmonic under the baton of Maestro Notev, leads to many invitations for participation in tours in Italy, France, Spain, Portugal, Germany, Switzerland, Norway, Finland, Romania, Greece, Czechoslovakia. The Pleven philharmonic also implements on many recordings for the National Bulgarian radio and TV, and many International record companies.

In the period of 1970-1994 Pleven philharmonic has participation as orchestra in National opera Pleven “Hristo Brumbarov”. On 8th of October 1970 is the first premiere of the opera “Funny Gidiya “from the composer Parashkev Hadzhiev. Until the closing of the opera the orchestra takes a place in over 50 titles: opera, operetta and ballet.

Soloists of the orchestra were performers with International popularity,  among which Nedyalka Simeonova, Boyan Lechev, Georgi Badev, Mincho Minchev, Bozhidar Noev, Emil Kamilarov, Nikolay Evrov, Ghena Dimitrova, Victor Chuchkov, Petko Radev, Zheni Zaharieva, Anton Dikov, Vladimir Spivakov, Tabea Zimmermann, T. Khrennikov, Igor Oistrakh, Peter Zazofsky,  Kaludi Kaludov, Oleg Krysa, Yuliana  Avdeeva, Plamena Mangova and many others. On Pleven stage, guests of the orchestra were prominent conductors from Europe, Asia and America, as Vladimir Kozhuhar, Konstantin Oberlyan, Olivie Olt, Ekhart Proyt, Yury Yanko and others.

     The repertoire of Philharmonic Pleven includes works of all styles and epochs, as well as many premieres performances of symphonic works and scenic implementations of operas.

  The Pleven philharmonic has demonstrated their performing mastery in many stages in the country and abroad. The orchestra participates in many festivals “New Bulgarian music”, “Varna summer”, “Sofia music weeks”, “Apolonia” and other prestige forums. The orchestra participates also actively in the International music festival “Katya Popova” and in 2006 organizes the first national competition for young opera singers “Gena Dimitrova”.


 
Многобройните опити на плевенчани в оркестровото дело се увенчават с успех през 1953 г., когато именития български диригент Саша Попов създава Държавния симфоничен оркестър в Плевен. Първият концерт е на 6 септември, а солист е Панчо Владигеров. Съставът бързо успява да се наложи като водещ музикален институт в града под ръководството на Никола Казасов, Стефан Вачев, Драгомир Ненов, Александър Владигеров, Иван Бакалов, Емил Янев, Влади Анастасов, Димитър Карагьозов, Камен Големинов, Димитър Манолов, Георги Нотев, Йордан Дафов, Цанко Делибозов и др. Израстването в професионално отношение и разширяването на репертоара е особено осезателно в периода 1973-1990, когато главен диригент на оркестъра е Георги Нотев. Плевен се превръща в притегателен център за редица наши композитори като Панчо Владигеров, Марин Големинов, Веселин Стоянов, Александър Райчев, които участват в авторски концерти или са гости при изпълнението на техни творби. Високият професионализъм на Филхармонията под палката на Маестро Нотев води до редица покани за участия в концерти и фестивали, а от там и до реализирането на многобройни турнета в Италия, Франция, Испания, Португалия, Германия, Швейцария, Норвегия, Финландия, Румъния, Гърция, Чехословакия както и до осъществяването на много записи за Националното радио и телевизия и за редица чуждестранни звукозаписни компании.

          В периода 1970 – 1994 г. Плевенската филхармония изпълнява роля и на оркестър в плевенската опера “Христо Бръмбаров”. На 8 октомври 1970 година е премиерата на първата постановка – операта “Луд Гидия” от Парашкев Хаджиев. До закриването на операта са поставени над 50 заглавия: оперни, оперетни и балетни. 

          Солисти на оркестъра са били изпълнители с международна известност, между които Недялка Симеонова, Боян Лечев, Георги Бадев, Минчо Минчев, Божидар Ноев, Емил Камиларов, Николай Евров, Гена Димитрова, Виктор Чучков, Петко Радев, Жени Захариева, Антон Диков, Владимир Спиваков, Табеа Цимерман, Тихон Хренников, Игор Ойстрах, Петър Зазовски, Калуди Калудов, Олег Криса, Юлиана Авдеева, Пламена Мангова и много други. На Плевенската филхармония са гостували видни диригенти от Европа, Азия и Америка като Владимир Кожухар, Константин Орбелян, Оливие Олт, Екарт Прой, Юрий Янко и др. 

          Репертоарът на Плевенската филхармония включва творби от всички стилове и епохи, както и много премиерни изпълнения на симфонични произведения и сценични реализации на опери.
 
        Плевенските филхармоници са доказали изпълнителското си майсторство на много сцени в страната и чужбина. Оркестърът многократно участва в рамките на фестивалите “Нова българска музика”, “Варненско лято”, “Софийски музикални седмици”, “Аполония” и други престижни музикални форуми. Активно участва в Международния музикален фестивал Лауреатски дни “Катя Попова”, а през 2006 г. организира Първия национален конкурс за млади оперни певци “Гена Димитрова”.